Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

Правни съвети и консултации при издадено наказателно постановление;

Обжалване на наказателни постановления;

Обажлаване на заповеди, издадени по Закона за здравето;

Изготвяне на жалби, тъжби и сигнали по реда на АПК;

Съдействие в производството по издаване на индивидуални и общи административни актове ;

Обжалване на административни актове, включително откази на адмнистрацията;

Процесуално представителство пред административните съдилища и органи в страната;