Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

Български граждани, намиращи се у нас, както и в друга държава – членка на ЕС, могат да ми съобщят за случаи на дискриминация и неравноправно третиране въз основа на:

-расова или етническа принадлежност;

-религия или убеждения;

-увреждане;

-възраст;

-пол;

-сексуална ориентация;

-националност.