Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

Правни консултации и становища по въпроси на семейното право;

Развод по взаимно съгласие;

Развод по исков ред;

Изготвяне на молби за развод;

Изготвяне на споразумение по СК;

Изготвяне на брачен договор;

Изготвяне на декларации, жалби и всякави книжа, свързани с уреждане на имуществени отношения между съпрузите;

Извънсъдебно уреждане на семейноправни спорове;

Решаване на въпроси, свързани с упражняване на родителски права;

Воденене на дела за издръжка и процесулано представителство пред съда;