Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

 

 

От 2020 г., работя на цените, посочени в настоящата ценова листа.

Същите не подлежат на промяна и предоговаряне и са съобразени с Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения.

Извършвам консултации в почивни и празнични дни, както и след обичайното ми работно време 09:00-18:00 часа, като цената на консултацията не се таксува двойно.

Когато заплащате консултацията по банков път, следва плащането да постъпи в банковата сметка, посочена по-долу,  или да приложите платежно нареждане, с което да удостоверите извършеното заплащане на услугата.

Писмени консултации се дават в срок от 3 работни дни.

Предоставеният тук списък с цени на адвокатски услуги е непълен и има за цел приблизителната ориентация на всеки един клиент за цената на най-търсените правни услуги.

При запитване, ще бъде предоставена допълнителна и/или уточняваща информация за цената на всяка една адвокатска услуга, която не намирате в настоящата ценова листа.

 

Цени: 

Половинчасова консултация – 50 лева;

Едночасова консултация – 100 лева;

Консултация, касаеща издръжка и домашно насилие – 30 лева;

Писмена консултация – от 200 до 400 лева според казуса и неговата фактическа сложност;

Консултация по телефона – 50-100 лева;

Преглед на документи и консултация при сделка с недвижим имот – 200 лева.

При наемане за водене на дело, подписване на договор и заплащане на адвокатския хонорар в деня на провеждане на консултацията, същата не се заплаща.

Кореспонденция с държавни, общински органи, ЧСИ, МВР и Прокуратура, както и с физически и юридически лица:

Жалба до МВР и Прокуратура – 200 лева;

Жалби, молби, уведомления до ЧСИ – 200 лева;

Проучване на изпълнително дело в кантората на ЧСИ – 300 лева;

Проучване на изпълнително дело в кантората (клиентът осигурява препис от делото) – 200 лева;

Съобщения, молби, изявления за прихващане, изготвяне на покани и др. – от 200 до 300 лева.

Проучване на дела и даване на становище по тях Проучване на дело в съда – 200 лева;

Проучване на дело в кантората (клиентът осигурява документите от съда) – 100 лева;

Снабдяване с преписи от Решения, подаване на молби към съда за издаване на изпълнителен лист – 100 лева.

Дела и казуси по Семейния кодекс

Дело за развод по исков ред – цена от 1200 лева;

Дело за развод по взаимно съгласие – 500 лева без прехвърляне на имущество, от 1000-2500 лева с прехвърляне на имущество, като цената зависи от броя на прехвърляните недвижими имоти и МПС;

Дело за издръжка – от 360 лева, като в зависимост от размера на търсената издръжка цената се покачва;

В производства за определяне на режим за лични отношения между родители и дете – цена 600 лева, когато няма спор за упражняване на родителските права;

При спор за упражняване на родителските права – 1200 лева.

Изпълнителни дела

За образуване на изпълнително дело – цена 300 лева;

За извършване на изпълнителни действия след образуването – за всяко действие 100 лева;

За изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебния изпълнител – цена 300 лева.

Граждански дела с определен материален интерес

За дела с определен материален интерес цената се определя на база минимумите в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, като в зависимост от сложността на делото цената се покачва с 20-50 % от определения минимум в нея. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;

при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;

при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;

при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;

при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;

при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

Моля обърнете внимание на следното :

При защита по дела, които поради своята правна сложност или процесуално поведение на някоя от страните, протичат в повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лева.!

 Всички видове адвокатски възнаграждения се заплащат авансово, при подписване на договор и пълномощно за оказване на правна помощ и съдействие. Аз приемам разсрочено плащане, само когато се касае за процесуално представителство по дела, като последната вноска се заплаща най-късно до първо заседание по делото.

Цени за правна помощ по наказателни дела

Придружаване на свидетели, граждани и обвиняеми, пред органите на МВР и Прокуратурата – 200 лева на час.

Когато за престъплението се предвиждат:

-до 5 години лишаване от свобода – 1500 лв. за инстанция;

-до 10 години лишаване от свобода – 3500 лв за инстанция;

-до 15 години лишаване от свобода – 5500 лв. за инстанция;

-над 15 години лишаване от свобода – 8000 лв. за инстанция;

-доживотен затвор – 15000-25000 лв.;

При споразумение, когато същото се допуска по закон, адвокатският хонорар се намалява с ½.

За повече, може да погледнете Тарифата относно минималните адвокатски възнаграждения ТУК

 

Сумите могат да бъдат превеждани на следната банкова сметка с титуляр Аделина Хаджийска : 

 

IBAN: BG09RZBB91551006234163

BIC: RZBBBGS