Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

Какви процедури по осиновяване има с оглед обичайното местопребиваване на детето и осиновяващия?

Процедурите са два вида – за международно и вътрешно осиновяване.

Международното осиновяване в рамките на ЕС се осъществява по реда на Хагската конвенция от 1993 г. в сътрудничество и след размяна на съгласие между компетентните органи на двете държави – държавата по произход на детето и държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващите. Конвенцията се прилага в България и в останалите държави-членки на ЕС.

Според нейните правила, международно осиновяване е всяка процедура, при която детето преминава от държавата по произход в друга приемаща държава, където е обичайното местопребиваване на осиновителите му.

Когато детето и осиновяващият имат обичайно местопребиваване в една и съща държава от ЕС, осиновяването е вътрешно, т.е., то се развива по правото и пред органите на тази държава.

У нас в Република България има два вида осиновавяне - пълно и непълно със съответните правни последици.

За всеки вид законодателят е предвидил и съответен ред и компетенти държавни органи.

В случай, че имате въпроси, не се колебайте да ме потърсите.