Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

Специалност и професионален опит:

Специалност : 

Магистър по право в Юридическия факултет на СУ "Климент Охридски";

Доктор по наказателен процес, защитила успешно дисертационен труд на тема,,Съдебните актове в наказателния процес" в Българската академия на науките;

Специализация в института „Макс Планк“ за чуждестранно и международно наказателно право във Фрайбург, Германия – през 2016г.; 

Завършен курс ,,Правото на Европейския съюз и неговото прилагане в България" към Института по публична администрация;

Завършен курс по публична дипломация и лобиране към Института по публична администрация;

Посдокторски проект в института „Макс Планк“ за чуждестранно и международно наказателно право във Фрайбург, Германия на тема ,,Защита и зачитане на основните човешки права в борбата срещу тероризма".

Завършен курс по медиация със сертификат, предстои вписване в регистъра към МП.

Професионално развитие:

Юрист в правния отдел на дружество за изкупуване на вземания "Макроадванс" АД, гр. София - 2011г., а малко по- късно - юрист в нотариална кантора на нотариус Пиринка Петрова с рег.номер 157 и район на действие -гр.София - 2014г.

От 2015г. до момента, с едногодишно прекъсване поради работа и ангажименти към Министерството на правосъдитето, работя като адвокат при Софийска адвокатска колегия.

Като експерт към Министерството на правосъдието съм участвала в европредседателстовото на Република България, което се проведе през 2018 г,  в тристранните преговори с Европейския парламент относно законопроекта за разширяване на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS-TCN), както и в редица експертни срещи относно транспонирането на европейски актове в националното ни законодателство. В България съм участвала като експерт в работни групи съвместно с ДАНС, ГДНП, ГП, КФН, БНБ и др.

Член на Европейския форум за възстановително правосъдие.