Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

Специфична роля на адвоката, който защитава дете

Специфичната роля на адвоката за деца е да подпомага детето да упражнява ефективно правото си на защита.За целта адвокатът трябва добре да познава начина, по който функционира системата за детско правосъдие, в това число и системата за социални услуги, която играе ключова роля в този вид въпроси) и да са му известни разлчините мерки, които могат да бъдат предприети в съдебни производства с участието на деца.

Необходимо е в такива случаи адвокатът да разбира гледната точка на детето и да я предава чрез формалната процедура.

Необходимо е да определя най-добрия интерес на детето за всеки отделен случай.

Необходимо е да поиска всички необходими адаптации, тоест: 

- на детето в конфликт със закона да бъде гарантирано правото им да се явяват в съдебни производства, адаптирани съобразно тяхната възраст и потребности;

-да се изискват създаване на аудиовизуални записи при разпит;

-провеждане на съдебни заседания, провеждани при закрити врати;

-делата с участие на деца трябва да бъдат провеждани своевременно и надлежно;

-да се гарантира участието на носещите родителската отговорност лица;

-родителите следва да получат цялата необходима информация относно положението на детето си и имат право да го придружават по време на съдебни заседания, както и по време на други етапи от наказателното производство.

Необходимо е да се даде възможност гласът на детето да бъде представен на другите заинтересовани страни, както и да се работи в сътрудничество с други специалисти в системата. 

 

В случаи, при които детето е лишено от свобода, адвокатът трябва да осигури на детето да му бъдат предоставени подходящите възможности, време и средства, за да бъде посещавано, да общува и да се консултира с него без забавяне, подслушване, цензуриране и в пълна конфиденциалност.