Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

Директива 2004/80 на Съвета на Европейския съюз относно обезщетенията за жертвите на престъпления, приета 2004 г. създава условия всяка държава-членка да изгради национална схема, гарантираща справедливо и адекватно обезщетение на жертвите на престъпления.

През 2012 г. е приета и Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.

В Република България също е предвидена възможност за получаване на подпомагане и финансова компенсация от държавата.

У нас правна уредба на този проблем се съдържа по-детайлно в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престапления и Правилника за неговото прилагане.

Така най-напред в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления са уредени  условията и реда за подпомагане на пострадали, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер и финансова компенсация на пострадали от определен кръг тежки умишлени престъпления.

Оправомощени са физически лица - български граждани или граждани на държави - членки на Европейския съюз или чужди граждани, ако това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, които са претърпели реално имуществени и неимуществени вреди.

Следва да се знае, че при смърт на пострадалия, правата на подпомагане и компенсация преминават върху неговите наследници или върху лицето, с което се е намирал във фактическо съжителство. 

Финансова компенсация могат да получат лицата, посочени по-горе, когато са претърпели вреди от престъпленията: 

-тероризъм, умишлено убийство, опит за убийство,  умишлена тежка телесна повреда,  блудство,  изнасилване,  трафик на хора, както и при  престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, и други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

Формите на подпомагане на пострадалите от престъпления са следните:

1. медицинска помощ при спешни състояния по реда на Закона за здравето;

2. психологическа консултация и помощ;

3. безплатна правна помощ по реда на Закона за правната помощ;

4. практическа помощ. 

Трябва да знаете, че формите на подпомагане се предоставят при спазване на принципа на поверителност преди образуване на наказателно производство, по време на или в подходящ срок след приключване на наказателното производство съобразно нуждите на пострадалите.

Пострадалите имат право и на финансова компенсация. Последнта се изразява в предоставяне от държавата на парична сума. 

Финансовата компенсация обхваща, заедно или поотделно, имуществените вреди, които са пряка последица от престъплението и се изразяват във:

1. разходи за лечение, с изключение на разходите, които се поемат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;

2. пропуснати доходи;

3. разходи по плащане на съдебни и деловодни разноски;

4. пропуснати средства за издръжка;

5. разходи по погребение;

6. други имуществени вреди. 

 

 

В случай, че имате интерес, попадате в кръга на пострадалите лица и имате нужда от съдействие за изготвяне на молба за ползване на форма на подпомагане или финансова компенсация, моля свържете се с мен.