Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

Ако орган на досъдебното производство или съдът чрез призовка Ви съобщят, че е нужно да дадете показания като свидетел, Вие имате право да се консултирате с адвокат. 

Като свидетел сте задължен да се явите пред органа или съда в деня на заседанието и да отговорите на въпросите, които Ви задават.

Възможно е вече да сте дали свидетелски показания по време на разследването, а след това бъде поискано да дадете устни показания по време на самия съдебен процес.

В началото на разпита Ви ще бъдете помолен да заявите, че ще кажете истината под страх от наказателна отговорност по българския НК. 

По време на разпита ще Ви се зададат въпроси.

Лицето -орган на досъдебното производство или съдията, задаващо въпросите, може да каже или предположи неща, които според Вас са неверни.

В такъв случай трябва ясно да заявите несъгласието си с казаното.

Но задачата Ви като свидетел е да кажете истината.

Когато въпросите бъдат изчерпани, ще Ви освободят.

В случай, че сте призован като свидетел на съдебната фаза на процеса, Вие можете да напуснете съдебната зала, а ако желаете, можете да останете в нея и да изслушате останалата част от заседанието.

Ако се чувствате уязвим или под заплаха и отговаряте на установените критерии, преди разпита може да искате адвокат, който да Ви помогне при даването на показания.

Имате право при определени условия и на други мерки за защита, регламентирани в специален закон. 

Имате възможност да поискате възстановяване на определени разходи за транспорт до съда, както и сума за пропуснати доходи или други наложили се разходи, като например за гледане на дете.