Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

Миналият петък в Държавен вестник бяха обнародвани промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ("ЗТРРЮЛНЦ"), касаещи подаването на годишните финансовите отчети ("ГФО"). 

В резултат на промените заявените за обявяване ГФО за минали години ще бъдат обявявани в Търговски регистър единствено на базата на приложената към документите декларация за истинност по чл. 13, ал. 4 ЗТРРЮЛНЦ.

На практика това означава, че длъжностните лица по регистрацията няма да извършват проверка за валидно извършване на правните действия по приемане на ГФО.

Опростен ред за подаването на ГФО е в сила и спрямо кампанията по обявяване на ГФО за 2019 г.

Според новите правила малките и средни предприятия ще доказват приемането на ГФО с декларация по образец съгласно чл. 62, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. От 2022 г. пък се предвижда да отпаднат таксите за обявяване на ГФО.

В момента таксите са на стойност 40 лв., ако подаването е на място в Агенция по вписванията и 20 лв., ако бъде направено по електронен път.