Аделина Хаджийска

Adelina Hadzhiyska

Разходите при продажба на недвижим имот съгласно разпоредбата на чл. 186 от ЗЗД се заплащат поравно между страните.

В договора може да бъде уговорено и друго.

При изповядване на сделката се заплаща:

1. Нотариална такса, изчислена по Тарифа за нотариалните такси върху материалния интерес (ако има различие между данъчната оценка на имота и продажната цена – върху по-високата сума) + 20 % ДДС.

2. Такса за вписване на нотариалния акт в Имотния регистър към Агенция по вписванията в размер на 0,1 % от материалния интерес.

3. Данък при възмездно придобиване на имущества в размер от 0.1 до 3 %. Размерът на данъка за всяка община се определя от общинския съвет.

Данъкът се начислява върху основа, представляваща по-високата между двете стойности - данъчната оценка на имота, определена в съответствие с нормите по Приложение № 2 към ЗМДТ и уговорената цена.

За целта преди изповядване на сделката собственикът на имота се снабдява с удостоверение за данъчна оценка от общината по местонахождението му.

Сумите общо се заплащат на нотариуса, като последният извършва вписването на нотариалния акт и заплащането на дължимите такси.

В зависимост от ситуацията е възможно да се заплатят допълнително и:

- възнаграждение на брокера /агенцията/ на недвижими имоти – определя се по договаряне, обикновено в размер на 2.5 до 3 %; - адвокатски, консултантски и други възнаграждения.